Italiano
Français
Español
Deutsch
English

Bønner fra oldtid til nutid

At kirken er katolsk, betyder blandt andet, at den overskrider rum og tid. I det lys kan vi forstå helgenernes forbøn for os og vores egen bøn for de afdøde. Kirken har altid kunne finde nye ord, når den skulle bede, men har samtidig altid grebet tilbage til tidligere slægtleds bønner. De tekster, som er samlet her, giver et lille indtryk af de meget forskel- lige måder, mennesker op igennem tiden har formet deres bønner på. Samtidigt er det bønner, som kan bruges og bliver brugt også i dag. I Den Katolske Kirkes Katekismus kan man finde den formulering, at det er ved den levende overlevering, Traditionen, at Den Hellige Ånd i Kirken lærer Guds børn at bede.

Man kan læse mange gode bønner og mange tekster om bøn. Som i andre af livets forhold gælder det imidlertid, at det er i fælleskab med andre mennesker og i "mesterlære", at man bedst tilegner sig det, som har virkelig eksisten- tiel betydning. Familien, skolen og menigheden har været de steder, hvor man normalt lærte at bede. Vil man trænge dybere ind i bønnens liv og også overkomme de vanskeligheder, man møder dér, er det godt at have en åndelig vejleder.

Der er en rigdom af forskellige traditioner i Kirken for, hvordan man kan forme sit bønsliv. Der er er også stor frihed. Her nedenfor finder du nogle af Kirkens traditionelle bønner samt bønner fra moderne tid. Ingen af dem er længere, end at man vil komme til at kunne dem udenad, hvis man beder dem hyppigt.