Italiano
Français
Español
Deutsch

Biskopperne

Biskop Johannes von Euch, apostoliske præfekt 1884-1892, apostolisk vikar 1892-1922. Født i Meppen i Hannover.

Under biskop von Euch skete der en betydelig konsolidering af den katolske kirke i Danmark. Antallet af katolikker steg fra ca. 5.000 til ca. 25.000.Mange præster og ordensfolk kom til landet, og der oprettedes mange nye sogne, ligesom der byggedes kirker, hospitaler og skoler i betydeligt antal.Trods krigen i 1864 var den tyskfødte biskop særdeles populær. Han var en energisk og succesrig missionær af den gamle type.

Biskop Josef Brems, apostolisk vikar 1922-1938. Født i Testelt i Belgien. Medlem af Præmonstratenserordenen.

Mellemkrigstiden, hvor biskop Brems virkede som apostolisk vikar, var en vanskelig periode for den katolske kirke i Danmark. Blandt andet var den præget af integrationsvanskeligheder med de polske katolikker i landet.

Biskop Brems lagde vægt på at styrke de spredte katolikkers fællesskabs- følelse med møder, stævner og kirkelige fester. Samtidig arbejdede han ivrigt for den religiøse fordybelse, blandt andet ved hjælp af retrætedage og åndelige excercitier.

Biskop Theodor Suhr, apostolisk vikar 1938-1953, biskop af København 1953-1964. Født i Nyborg. Benediktiner.

Med stor myndighed styrkede biskop Suhr bispedømmet indadtil og bragte orden i finanserne. Han medvirkede til at gøre katolicismen mere dansk og styrkede kirkens anseelse i det danske samfund. Det lykkes ham at føre den katolske kirke i Danmark gennem Den anden Verdenskrig uden nævneværdige spændinger, selvom katolikkerne og ikke mindst præster og ordensfolk havde forskellige nationale tilhørsforhold. Biskop Suhr udvirkede Det apostoliske Vikariats ophøjelse til bispedømme i 1953. Han måtte trække sig pga. hel- bredsproblemer i 1964, men levede alligevel indtil 1997.

Biskop Hans Ludvig Martensen, biskop af København 1965-1995. Født i Gentofte 1927. Død i København 2012. Jesuit.

Biskop Martensen gennemførte Det andet Vatikankoncils beslutninger i bispedøm- met. Dette var en omfattende, langvarig og vanskelig proces, der berørte snart sagt alle sider af kirkens liv. Han gav - i overensstemmelse med de danske frihedstraditioner - det katolske lægfolk større indflydelse på kirkens administration, end det var almindeligt andre steder i Den katolske Kirke. På forbilledlig vis arbejde han for, at de mange nye katolikker af udenlandsk herkomst faldt til i den katolske kirke her i landet. Biskop Martensen spillede som teolog en fremtrædende rolle i det økumeniske arbejde både i Danmark og internationalt og var kendt som en fremragende prædikant. Han ledede de omfattende forberedelser til pavens besøg i Danmark i 1989.

Biskop Czeslaw Kozon, biskop af København 1995- . Født 17. november 1951 i Idestrup på Falster. Præsteviet 6. januar 1979 i Sankt Ansgars Kirke og bispeviet 7. maj 1995 samme sted. Den nuværende katolske biskop af København. I sit første halve år som præst, var han præst ved Sankt Ansgars Kirke.

Biskop Czeslaw Kozons våbenskjold
Biskoppens nye våbenskjold, udført af Kgl. Våbenmaler Ronny Andersen, blev indviet i forbindelse med festmessen den 28. januar 2007. Biskoppen fortæller om sit våben og sit valg af motto:"Mit valg af våbenskjold skyldes meget mit valgsprog, "Veritatem in caritate," som løsrevet ser grammatisk forkert ud, fordi det er taget ud af en sætning, der lyder "Veritatem autem facientes in caritate crescamus in illo per omnia, qui est caput Christus" - ”Men sandheden tro i kærlighed skal vi i eet og alt vokse op til ham, som er hovedet, Kristus”, jf.  Efeserbrevet, 4, v. 15. Den gyldne sol i blåt felt er et symbol på sandheden. Hjertet med korset i gyldent felt har en dobbelt funktion. Dels illustrerer det anden del af valgsproget, kærligheden, for hvilken hjertet er et kendt symbol, dels minder det om den salige Niels Steensen, som havde dette motiv i sit våben. Udover selv at ære den salige Niels Steensen, som en stor hyrde, hvis liv virkelig blev levet efter Pauli ord i Efeserbrevet, så er der i valget af motivet også et minde om biskop Martensens våben."